رفتن به محتوای اصلی
x

همکاران مرکز

 

       

 نسرین مسائلی

کارشناس ارشد روانشناسی

کارشناس پژوهشی  

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

EMail: masaeli@bsrc.mui.ac.ir

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

                                                                                   کد پستی                   8174673461

                                                                                  تلفن تماس                37923929-031

 

 ستایش سین دره

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

 دستیار پژوهشی  

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

EMail: setayesh.sindarreh@gmail.com

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

                                                                                   کد پستی                   8174673461

                                                                                  تلفن تماس                37923929-031

 

 دکتر اخوان سیگاری

 دکترای عمومی

 سرباز نخبه 

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

EMail: a.h.akhavan@mui.ac.ir 

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

                                                                                   کد پستی                   8174673461

                                                                                  تلفن تماس                37923929-031

 

 

 دکتر  رضا توکلی

 دکترای عمومی

 سرباز نخبه 

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

EMail: RezaT202@res.mui.ac.ir 

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

                                                                                   کد پستی                   8174673461

                                                                                  تلفن تماس                37923929-031