رفتن به محتوای اصلی
x

همکاران مرکز

 

       

 نسرین مسائلی

کارشناس ارشد روانشناسی

کارشناس پژوهشی  

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

EMail: masaeli@bsrc.mui.ac.ir

 اصفهان،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،بلوار سلامت، ضلع جنوبی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،ساختمان آفرینش، طبقه سوم ،مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

                                                                                   کد پستی                   8174673461

                                                                                  تلفن تماس                37925311-031

 

 

 دکترامیر حسین قندهاری

 دکترای عمومی

 سرباز نخبه 

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

EMail: 

 اصفهان،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،بلوار سلامت، ضلع جنوبی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،ساختمان آفرینش، طبقه سوم ،مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

                                                                                   کد پستی                   8174673461

                                                                                  تلفن تماس                37925311-031

 

 دکتر نوید حافظی

 دکترای عمومی

 سرباز نخبه 

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

EMail:   

 اصفهان،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،بلوار سلامت، ضلع جنوبی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،ساختمان آفرینش، طبقه سوم ،مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

                                                                                   کد پستی                   8174673461

                                                                                  تلفن تماس                37925311-031