رفتن به محتوای اصلی
x

اولویت ها و گرایشهای پژوهشی

 اولویتها و گرایشهای پژوهشی

-ارتقا خدمات مراقبت های ویژه و بیهوشی در مراکز درمانی

-بهینه سازی هزینه های بخش مراقبت های ویژه

-افزایش کارایی و اثربخشی فرایندهای درمانی مرتبط با مراقبت های ویژه و بیهوشی

-افزایش دانش و فناوری مرتبط با حوزه های مراقبت ویژه، بیهوشی، اتاق عمل و ...

-گسترش برنامه های ثبت در حوزه بیهوشی و مراقبتهای ویژه

 

 گرایشها

- بیهوشی عمومی

- مراقبت های ویژه و اداره بیماران بخش مراقبت های ویژه

-عوارض بیهوشی عمومی در اعمال جراحی

pdf