رفتن به محتوای اصلی
x

آدرس سازمانی مرکز

 

مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

 

Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of

Medical Sciences, Isfahan, Iran