رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری شورای پژوهشی اسفند ماه مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه روز شنبه مورخ 1401/12/13 ساعت 9 الی 9 و نیم شب بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

 

 

http://eclass.mui.ac.ir/b/dr--7gy-men