رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه دفاع

 جناب آقای دکتر امیر حسین اخوان سیگاری (پروژه سرباز نخبه) تحت عنوان"  

Effect of enteral probiotics on prognostic scores and C-reactive protein levels in critically ill multiple trauma patients: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial   

روز شنبه مورخ 1401/12/13 ساعت 8 و نیم شب تا 9 شب بصورت مجازی برگزار می گردد.

 

 http://eclass.mui.ac.ir/b/dr--7gy-men