رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی شورای پژوهشی مرکز

رتبه علمی:  استاد

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

فوق تخصص مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: اداره بیماران بخش مراقبتهای ویژه

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461                                         cv

ایمیل: S_abbasi@med.mui.ac.ir

http://isid.research.ac.ir/Saeed_Abbasi2 

عباسی

دکتر سعید عباسی

1

رتبه علمی: دانشیار

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: مراقبت بعد ازبیهوشی 

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461                                      cv

ایمیل: behzad_nazem@med.mui.ac.ir

http://isid.research.ac.ir/Behzad_Nazemroaya

ناظم

دکتر بهزاد ناظم رعایا

2

رتبه علمی:  استاد

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: عوارض حین و بعد از بیهوشی

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461                                          cv

honarmand@med.mui.ac.ir

 http://isid.research.ac.ir/Azim_Honarmand

هنرمند

دکتر عظیم هنرمند

3

رتبه علمی:  استاد

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: بیهوشی در جراحی قلب 

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461                                   cv

ایمیل: aghadavoudi@med.mui.ac.ir

http://isid.research.ac.ir/Omid_Aghadavoudi

آقاداوودی

دکتر امید آقاداوودی

4

رتبه علمی:  دانشیار

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: عوارض بیهوشی

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

زمینه تحقیقاتی: عوارض بیهوشی

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461                                          cv

ایمیل : hamidshetabi@med.mui.ac.ir

 http://isid.research.ac.ir/HamidReza_Shetabi

                                                           

شتابی

دکتر حمید رضا شتابی​

5

رتبه علمی:  دانشیار

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

فوق تخصص مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: اداره بیماران در بخش مراقبتهای ویژه

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461                                       cv

ایمیل :  alikiaiib@med.mui.ac.ir

http://isid.research.ac.ir/Babak_Alikiaii

علی کیائی

 

دکتربابک علی کیائی

6

رتبه علمی:  دانشیار

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی:عوارض بیهوشی

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461                                           cv

ایمیل : moradi@med.mui.ac.ir

http://isid.research.ac.ir/Daroush_MoradiFarsani

مرادی

دکتر داریوش مرادی

7

رتبه علمی:  استاد

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: مراقبتهای ویژه

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461

ایمیل : kashefi@med.mui.ac.ir

  http://isid.research.ac.ir/Parviz_Kashefi

کاشفی

دکتر پرویز کاشفی

8

رتبه علمی:  استاد

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی:مراقبتهای تنفسی

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

                                                                                                                                                                                                                               

کد پستی:8174673461                                               cv

ایمیل : saghaei@med.mui.ac.ir

http://isid.research.ac.ir/Mahmoud_Saghaei

سقائی

دکتر محمود سقائی

9

رتبه علمی:  دانشیار

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی:بیهوشی در جراحی اطفال

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461

ایمیل : amir_shafa@med.mui.ac.ir

http://isid.research.ac.ir/Amir_Shafa

شفا

دکتر امیر شفا

10

رتبه علمی:  استادیار

 فوق تخصصی جراحی قفسه صدری

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

زمینه تحقیقاتی: کانسر

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461                                        cv

ایمیل :   talebzadeh.h@med.mui.ac.ir

 https://isid.research.ac.ir/Hamid_Talebzadeh2

طالب زاده

دکتر حمید طالب زاده

11

رتبه علمی: استادیار

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: اداره بیمار در ICU                                  

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461                                                 cv

ایمیل :   hossein.mahjobi@med.mui.ac.ir  

https://isid.research.ac.ir/Hosein_Mahjobipoor

محجوبی پور

دکتر حسین محجوبی پور

12

رتبه علمی: استاد

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی:                                  

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461

ایمیل :   massoumi@med.mui.ac.ir

https://isid.research.ac.ir/Hosein_Mahjobipoor

معصومی

دکتر غلامرضا معصومی

13

رتبه علمی:استادیار   

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: 

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461                                               cv

ایمیل :  z.rahimi@med.mui.ac.ir

 https://isid.research.ac.ir/Zahra_Rahimi

رحیمی

دکتر زهرا رحیمی

14

رتبه علمی:استادیار   

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: 

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی: 8174673461                                  cv

ایمیل: drmilmas@med.mui.ac.ir

 https://isid.research.ac.ir/Milad_Masaeli

مسائلی

دکتر میلاد مسائلی

15

رتبه علمی:استادیار   

متخصص بیماریهای داخلی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: 

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی: 8174673461                                               cv

ایمیل:   mehdi.kazemi@med.mui.ac.ir

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Kazemi

کاظمی

دکتر مهدی کاظمی

16

رتبه علمی:دانشیار

متخصص بیماریهای کلیه(بالغین)

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: 

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461                                        cv

f_moinzade@med.mui.ac.ir

http://isid.research.ac.ir/Firouzeh_Moeinzadeh

معین زاده

دکتر فیروزه معین زاده

17

رتبه علمی:استادیار   

 آموزش پرستاری

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی: 

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس  37923929-031

کد پستی:8174673461                                       cv

ایمیل :  sh.safazadeh@nm.mui.ac.ir

https://isid.research.ac.ir/Shima_Safazadeh

صفارزاده

دکتر شیما صفا زاده

18

رتبه علمی:  استاد

متخصص علوم تغذیه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی:تغذیه و بیماریهای متابولیم 

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس:  37923171-031

کد پستی:8174673461                                      cv

ایمیل :  askari@mui.ac.ir

 https://isid.research.ac.ir/Gholamreza_Askari

عسگری

دکتر غلامرضا عسگری

19

رتبه علمی:  استادیار

متخصص علوم تغذیه

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمینه تحقیقاتی:

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس:  37923171-031

کد پستی:8174673461                                      cv

ایمیل :  Bagherniya@nutr.mui.ac.ir

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Bagherniya

باقرنیا

دکتر محمد باقرنیا

20

رتبه علمی:دانشیار

 اپیدمیولوژیست

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

      تحقیقاتی:اختلالات خلقی

اصفهان-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا(س)-مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن تماس:  37923171-031

کد پستی:8174673461                                       cv

ایمیل:          Tarrahi_mj@hlth.mui.ac.ir                          

 https://isid.research.ac.ir/MohammadJavad_Tarrahi   

طراحی

دکتر محمد جواد طراحی

21