previous pauseresume next

تاریخچه

 

درخواست تاسيس مركز تحقيقات بیهوشی اولين بار در تاریخ ۸۷/۳/۱۲ از طرف گروه بیهوشی ومراقبت های ویژه به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه ارائه گردید و سرکارخانم دکتر پروین ساجدی به عنوان مسئول راه اندازی مرکز از طرف دانشگاه ماموریت یافت. در تاریخ ۸۸/۷/۷ از طرف ریاست دانشگاه با تاسیس مرکز موافقت گردیده و در خواست مذکور به وزارت متبوع ارسال و در تاریخ ۸۹/۲/۶ از طرف وزارت بهداشت، با احداث مرکز موافقت اصولی گردید و متعاقباً این مرکز از تارخ ۱۰/۱ /۸۹ شروع به فعالیت نمود. در تاریخ ۹۴/۱۰/۶،این مرکز موفق به کسب موافقت نامه قطعی گردید.